Порядок присвоєння/підтвердження

ПОРЯДОК

присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій

Державним професійно-технічним навчальним закладом

«Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»

І. Загальні положення

  1. Цей Порядок визначає вимоги до процедури присвоєння/підтвердження повних та/або часткових професійних кваліфікацій (далі – професійні кваліфікації) Державним професійно-технічним навчальним закладом «Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів».
  • У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

а) апеляція – оскарження здобувачем до кваліфікаційного центру результатів процедури присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій;

б) здобувач – особа, яка подала до кваліфікаційного центру заяву про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації;

в) оцінювач – особа, залучена кваліфікаційним центром для проведення процедур оцінювання результатів навчання здобувачів;

г) принцип валідності – принцип забезпечення відповідності оцінюваних результатів навчання вимогам, визначеним у професійному стандарті;

д) процедура оцінювання результатів навчання (далі – процедура оцінювання) – процедура встановлення відповідності обсягу компетентностей здобувача відповідному професійному стандарту, за результатами якої може бути визнано здобуті ним результати навчання і відповідно присвоєно/підтверджено професійну кваліфікацію;

е) процедура присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій (далі – процедура присвоєння/підтвердження) – визначена кваліфікаційним центром відповідно до цього Порядку система заходів і вимог щодо строків та порядку оформлення і подання здобувачем документів, проведення кваліфікаційним центром їх перевірки і процедури оцінювання, оформлення результатів проведених заходів;

ж) сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації (далі – сертифікат) – документ, що засвідчує професійну кваліфікацію особи, виданий кваліфікаційним центром з дотриманням вимог, установлених цим Порядком. Сертифікат надає можливість претендувати на зайняття відповідної посади (робочого місця) згідно із законодавством.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значенні, наведеному в Законі України “Про освіту”.

Уся необхідна інформація знаходиться на вебсайті www.kcpprk.dp.ua

  • Процедура присвоєння/підтвердження складається з таких етапів:

– прийняття заяви про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації (далі – заява) та інших документів, поданих здобувачем, стосовно набутих ним компетентностей та/або результатів навчання;

– співбесіда із здобувачем стосовно набутих компетентностей та/або результатів навчання, знань з питань охорони праці з урахуванням професії, кваліфікації;

– прийняття рішення щодо можливості проведення процедури оцінювання;

– проведення процедури оцінювання;

– прийняття рішення за результатами процедури присвоєння/підтвердження та видача відповідного документа.

Процедура оцінювання проводиться комісією з оцінювання (далі – комісія),     яка        формується       відповідно        до        вимог процедури присвоєння/підтвердження.

  • До складу комісії входять оцінювачі, залучені кваліфікаційним центром, які працюють у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Кам᾿янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» за штатним розписом, на підставі трудового договору.

Персональний склад комісії затверджується наказом директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів».

  • Рівень кваліфікації членів комісії повинен бути не нижчий рівня професійної кваліфікації, на присвоєння/підтвердження якого претендує здобувач. Кожен член комісії повинен мати щонайменше три роки стажу роботи за видом занять (професією) оцінюваної професійної кваліфікації.
  • Кваліфікаційний центр дотримується принципу неупередженості та політики рівних можливостей, відсутності привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі або соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками.
  • Процедура оцінювання включає наступні етапи:

– співбесіда з членами комісії;

– проведення оцінки знань теоретичної частини;

– проведення кваліфікаційної пробної роботи;

– складання протоколу;

– надання свідоцтва про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації

ІІ. Порядок процедури оцінювання

  • Для проходження процедури присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації здобувач подає до кваліфікаційного центру заяву, зразок якої оприлюднено на офіційній сторінці кваліфікаційного центру https://kcpprk.dp.ua/Подати-заяву-на-присвоєння-підтвердж/

– копію паспорту (1 шт.), (посвідка на постійне місце проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту);

– копію трудової книжки (1 шт.);

– копія документа про освіту (1 шт.) (у разі іноземного документа про освіту відповідна довідка про його визнання);

– копію особової медичної книжки;

– фотокартку (1 шт.) 3х4 см;

– лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження (при наявності);

– інші документи (доказ), подані за власною ініціативою особи, що підтверджують його професійну компетентність;

– згоду на обробку персональних даних.

Заява та інші документи надаються секретарю кваліфікаційного центру безпосередньо при прийомі або в електронній формі. Заява та документи в електронній формі подаються здобувачем з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Встановлення особи здобувача здійснюється шляхом її електронної ідентифікації.

Кваліфікаційний центр забезпечує захист персональних даних здобувачів професійних кваліфікацій від несанкціонованого доступу.

Кваліфікаційний центр протягом десяти робочих днів з дати подання здобувачем заяви та документів, що додаються до неї, здійснює їх розгляд і проводить співбесіду.

За результатами співбесіди не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати її проведення кваліфікаційний центр письмово повідомляє здобувача про одне з прийнятих рішень:

– визначення часу, дати, місця та умов проведення процедури оцінювання;

– відмову в проведенні процедур оцінювання (у разі встановлення невідповідності поданих документів вимогам професійного стандарту або процедурі присвоєння/підтвердження або встановлення недостовірності поданої інформації).

Процедура оцінювання проводиться у приміщенні кваліфікаційного центру, на спеціально відведених обладнаних робочих місцях із застосуванням засобів, приладів, інструментів, контрольно-оцінювальних матеріалів, що відповідають вимогам професійного стандарту та процедурі присвоєння/підтвердження.

Кваліфікаційний центр забезпечує здобувача необхідним обладнанням, інструментами, пристосуванням, нормативно-технологічною документацією під час виконання завдання. Витратні матеріали, згідно визначеного завдання, забезпечується за рахунок здобувача відповідно до товарознавчої характеристики сировини. Про спеціальний одяг та взуття здобувач дбає самостійно згідно професійних вимог.

  • Комісія оцінює:

– теоретичні знання (іспит на основі комплексних завдань, тестів).

– кваліфікаційна пробна робота.

Обирається з переліку кваліфікаційних пробних робіт, затверджених наказом директора Державного професійно-технічного навчального закладу  «Кам᾿янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів».

Виконання завдань здійснюється під наглядом члена (членів) комісії. Перед початком проведення процедур оцінювання здійснюється інструктаж кандидата з питань охорони праці, що обов’язково фіксується у журналі інструктажів з питань охорони праці.

          9.1. Результати навчання та/або здобуті компетентності оцінюються на робочих місцях, атестованих у встановленому порядку за умовами праці відповідно до законодавства, навчально-виробничих ділянках, або у приміщеннях, інших місцях, що забезпечують умови для проведення процедури оцінювання      відповідно до вимог процедури присвоєння/підтвердження, технічних регламентів, вимог щодо охорони праці, а також цього Порядку.

9.2. Під час виконання практичної частини комісія спостерігає та оцінює процес дотримання технології виконання практичного завдання, правил техніки безпеки та охорони праці на робочому місці.

По закінченню виконання кваліфікаційної пробної роботи, здобувач демонструє виконану роботу комісії.

До результатів оцінювання можуть додаватися відео- або фотоматеріали, виконані у цифровому форматі, на яких зафіксовано процес проведення оцінювання.

Кваліфікаційна пробна робота вважається зарахованою за умови, що поставлене практичне завдання виконано у відповідності з технічними та технологічними вимогами і в заданий час.

9.3. Здобувачі, які не виконали завдання, допускаються до повторної процедури оцінювання не раніше ніж за 30 днів.

Здобувачі, що не з’явилися для проходження процедури оцінювання з поважних причин, мають право на повторне призначення процедури оцінювання після подачі підтверджуючих документів причин неявки.

ІІІ. Оформлення результатів оцінювання

10. За результатами проведених процедур оцінювання комісія ухвалює одне з таких рішень, що відображається у протоколі, про:

– визнання результатів навчання здобувача, присвоєння/підтвердження його повної професійної кваліфікації;

– визнання результатів навчання здобувача, присвоєння/підтвердження його часткової професійної кваліфікації;

– відмову здобувачу у присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної кваліфікації.

Рішення комісії подається для затвердження керівнику кваліфікаційним центром.

IV. Видача документу

11.За результатами процедури присвоєння/підтвердження на підставі рішення комісії, затвердженого кваліфікаційним центром, протягом п’яти робочих днів видає здобувачеві          видається сертифікат або рішення кваліфікаційного  центру   про відмову  у  присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної кваліфікації.

12. Сертифікат повинен містити таку інформацію:

– серію та реєстраційний номер, які самостійно визначаються кваліфікаційним центром за формою “СС ХХХХХХХХ/УУУУУУ-ZZ”, де СС – серія документа, позначена кириличними літерами,              ХХХХХХХХ – ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, УУУУУУ – порядковий номер документа в межах відповідної серії, ZZ – останні дві цифри року видачі документа;

-прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій видано документ;-назву професійної кваліфікації та її рівень відповідно до Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3700; 2020 р., № 54, ст. 1670), якщо такий рівень зазначено у професійному стандарті;

-інформацію про те, повною або частковою є присвоєна/підтверджена професійна кваліфікація;

-назву кваліфікаційного центру, який присвоїв/підтвердив професійну кваліфікацію;

-дату видачі;

-строк дії (якщо передбачено законодавством);

-підпис керівника та за наявності печатку кваліфікаційного центру.

13. Кваліфікаційний центр веде облік виданих сертифікатів та подає відомості про них і присвоєні/підтверджені професійні кваліфікації до Реєстру кваліфікацій відповідно до вимог Положення про Реєстр кваліфікацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 620 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 50, ст. 3082).

Подання такої інформації до Реєстру кваліфікацій в електронній формі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

14. У разі втрати (загублення, знищення тощо) або пошкодження сертифіката кваліфікаційний     центр виготовляє та видає його дублікат. Дублікат обліковується кваліфікаційним центром, а інформація про нього вноситься до Реєстру кваліфікацій із зазначенням слова “Дублікат”.

Дублікат сертифіката виготовляється та видається за письмовою заявою особи, на ім’я якої видано сертифікат. Така заява подається до кваліфікаційного центру, що його видав. Якщо кваліфікаційний центр, що видав сертифікат, ліквідований, заява подається Національному агентству кваліфікацій, яке підтверджує факт видачі сертифіката.

Виготовлення та видача дубліката сертифіката здійснюється кваліфікаційним центром протягом десяти календарних днів з дня отримання заяви від особи, на ім’я якої видано сертифікат.

15. Вартість виготовлення сертифіката, його дубліката визначається кваліфікаційним центром.

V. Розгляд апеляції

16. Рішення кваліфікаційного центру про відмову в проведенні процедури оцінювання та про відмову в присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної кваліфікації здобувач може оскаржити протягом місяця з дня надходження відповідного повідомлення, затвердження рішення комісії шляхом подання до такого центру апеляції.

17. Здобувач подає апеляційну письмову заяву рекомендованим листом або особисто. Для      розгляду апеляційної заяви наказом директора створюється апеляційна комісія, члени якої не брали участь в попередній процедурі оцінюванні професійної кваліфікації здобувача.

Апеляційна комісія впродовж трьох робочих днів розглядає заяву та складає відповідний акт, рішення в якому є остаточним.

18. За результатами розгляду апеляційної скарги апеляційна комісія ухвалює одне з таких рішень:

– задовольнити апеляційну скаргу. У цьому випадку результати попереднього оцінювання анулюються та здобувачу надається можливість за власний кошт пройти оцінювання повторно;

– відхилити апеляційну скаргу. У цьому випадку результати попереднього оцінювання залишаються чинними.

VІ. Інше

19. Загальний строк проведення процедури присвоєння/підтвердження не повинен перевищувати 25 робочих днів.